เลขที่ประกาศ : 080567

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) TESOL งานประจำ ตามโครงสร้าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) TESOL งานประจำ ตามโครงสร้าง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีปณิธานในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพขั้นสูงในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติในหลากหลายสาขาวิชา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีทั้งทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพขั้นสูง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) TESOL

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
1 การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL, TFL, TESL)
2 ศึกษาศาสตร์
3 ภาษาศาสตร์
4 ศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์
6 อักษรศาสตร์
7 สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

7. มีผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
8. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรายการดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสถาบันศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย สกอ.
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัย
- มีประสบการทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
- มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทางการการทำประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- มีผลงานวิจัยหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEIC 650
IELTS 6.0
TOEFL IBT 79
TOEFL ITP 550
TOEFL CBT 213
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ (CU-TU-MU) 80%

**ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ประวัติส่วนตัว/RESUME พร้อมประสบการณ์ทำงาน
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกระดับปริญญา)
- ใบปริญญาบัตรและใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
- กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนามาด้วยทุกครั้ง
- เอกสารรับรองการทำงาน (Certificate) หรือ เอกสารรับรองการฝึกอบรมอื่นๆ (ถ้ามี)
- ประสบการณ์สอน หรือ สำเนาผลงานวิจัยทางวิชาการ (ถ้ามี)
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ :
- กองทุนประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสุขภาพ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ตามความสมัครใจ)
หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันอังคาร-เสาร์ เวลา 8:00-16:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 2. 2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร 3. 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา 4. 4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี 5. 5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 6. 6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

    ส่งไลน์ให้เพื่อน

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 14/03/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 14/04/2562
เข้าชม : 1 - 58 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา