กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087259

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของงานบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากร และองค์กร ให้มีความเหมาะสม วางแผนงานแต่ละส่วนของงานบุคคล อาทิเช่น จำนวนกำลังพล ค่าแรง สวัสดิการ พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับประเภทของงานที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางที่ต้องการของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087364

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงการสร้างข

งานประจำ : ตามโครงการสร้างข กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง และดูแลรถ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087275

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้าน Zheng Dou Express สาขา อาคารอื้อจือเหลียง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้าน Zheng Dou Express สาขา อาคารอื้อจือเหลียง

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- จัดส่งรปภ. ไปปฏิบัติงานตามจุดบริการที่ลูกค้า/หน่วยงานกำหนด รวมทั้ง การจัดทดแทนงานกรณีพนักงานปฏิบัติการลาหยุดงาน ขาดงาน
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในสังกัด ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงรปภ. ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 086800

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ขายสินค้าภายในร้าน
จัดเรียงสินค้า
เติมสินค้าที่เข้ามา
ดูแลร้านและลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086813

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า

งานประจำ : เงินเดือน 14000 ขึ้นไป

งานประจำ : 14000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
- ขายชงเครื่องดื่ม
- เท Latte are ได้ (ต้องมาทดสอบนะจ๊ะ)
- พร้อมเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจกาแฟ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086765

ตำแหน่งงานว่างHR Manager ด่วน!!!!

ตำแหน่งงานว่างHR Manager ด่วน!!!!

งานราชการ : เงินเดือน 30,000-40,000

งานราชการ : 30,000-40,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ กลยุทธ์
- รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัตให้มีความสอดคล้องเป็นมมาตรฐานเดียวกัน
-กำหนดกลยทุธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยำกรมนษุย์ เพื่อ ให้บรรลเุปำ้หมายของบริษัท - การวางแผนอัตรากลัง ,สรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง
- พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อให้องค์กรน่าอยู่
- จัดทำแผนและแนวทำงการประเมินผลการปฏิบัตงานพนักงาน
- พิจารณาผลประเมินพนักงานเพื่อ กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้ำย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการ ปรับผลตอบแทนของพนักงา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086417

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086681

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 12000

งานประจำ : 10000 - 12000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1.ตรวจรับสินค้าที่มาส่งให้ถูกต้อง
2.จัดเก็บสินค้าไว้ตามตำแหน่งที่กำหนดใว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3.ตรวจจ่ายสินค้าตามใบเบิกให้ถูกต้อง
4.ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
5.ต้วจนับสินค้าทุกสิ้นเดือน
6.ลงบันทึกรับจ่ายสินค้าในการ์ดสต็อกทุกครั้งเมื่อมีการรับจ่าย
7.งานอื่นๆ ที่ใด้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086415

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

งานประจำ : เงินเดือนตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท
สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086419

ตำแหน่งงานว่างคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภทและจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การตรวจสอบสินค้าตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า จัดระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086495

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน/คนสวน(หนองจอก)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน/คนสวน(หนองจอก)

งานประจำ : เงินเดือน 10000++

งานประจำ : 10000++ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1.ดูแลทำความสะอาด บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
2.ดูแลสวน ปลูกต้นไม้ และลดน้ำต้นไม้
3.และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086418

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แผนกช่าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แผนกช่าง

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

งานประจำ : 10000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
งานธุรการฝ่าย service ดูแลข้อมูลลูกค้า ติดต่อประสานงานให้ฝ่ายช่าง
โทรนัดเข้า service จัดคิวงานช่าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086425

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร(ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร(ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ประสบการณ์

งานประจำ : ตามแต่ประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
1.ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร
2.รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.ดูแลหน่วยงานความปลอดภัยและความสะอาดภายในอาคาร
4.ดำเนินงานตามแผนงานต่างๆให้เรียบร้อยและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086494

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขายสินค้าปิโตรเลี่ยม ตามภูมิภาค

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขายสินค้าปิโตรเลี่ยม ตามภูมิภาค

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริ

งานประจำ : ตามข้อตกลงของบริ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086416

ตำแหน่งงานว่างHead Barista

ตำแหน่งงานว่างHead Barista

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
แนะนำสินค้าให้ลูกค้า ทั้งกาแฟ เครื่องชง และวัตถุดิบชนิดต่างๆ
- ทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าทดลอง
- คั่วกาแฟ และงานต่อเนื่องจากการคั่ว
- ผู้ช่วยฝึกสอนในClassอบรมต่างๆ
- ดูแล Order ของที่ลูกค้าฝากสั่งของ งานธุระอื่นๆ
- ประสานงานกับคลังสินค้า เติมสินค้า จัดให้สวยงาม
- ออกไปกำกับภาษี รายงานยอดขายทั่วไป
- ปัดกวาดเช็ดถู ล้างส้วม เก็บแก้วล้าง รดน้ำต้นไม่ เช็ดกระจก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085953

ตำแหน่งงานว่างช่าง Service

ตำแหน่งงานว่างช่าง Service

งานประจำ : เงินเดือน 10000 -15000

งานประจำ : 10000 -15000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ติดตั้งเครื่องชงกาแฟ / ซ่อมเครื่องชงกาแฟ / service ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085123

ตำแหน่งงานว่างรปภ. ประจำรามคำแหง1 ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างรปภ. ประจำรามคำแหง1 ด่วนมาก!!!

งานประจำ : เงินเดือน 470 -550.- / วัน

งานประจำ : 470 -550.- / วัน กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,เรียกรถ,โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085108

ตำแหน่งงานว่างIT ดูแลระบบ

ตำแหน่งงานว่างIT ดูแลระบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกตง

งานประจำ : ตามตกตง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลระบบไอที ทั้งองค์กร มีความรู้ด้าน MY SOL,ความรู้ด้าน PROGRES SQL และด้าน FIREWALL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085982

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1. วางแผน/สรรหา/คัดเลือก สินค้าและSupplier ให้ตรงตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขต่างๆ กับ Supplier
3. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงาน หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำเอกสารการจัดซื้อ และ เอกสารในการขอทำจ่ายค่าสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085960

ตำแหน่งงานว่างสายตรวจประจำออฟฟิต

ตำแหน่งงานว่างสายตรวจประจำออฟฟิต

งานประจำ : เงินเดือน 21,000 บาท

งานประจำ : 21,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ส่งเอกสารตามหน่วยงาน
ให้บริการลูกค้า รับเชค ส่งเชค เป็นต้น
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา