กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 338 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 097940

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ประสานงานกับนักรังสีเทคนิคในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสีและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ดูแลระหว่างการตรวจ จัดเก็บฟิล์มเอซเรย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097802

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เงินเดือน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เงินเดือน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงพ

งานประจำ : ตามโครงสร้างโรงพ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
จัดทำเงินเดือนพนักงานโปรแกรมเงินเดือน Tigersoft , ภาษี ,ส่งเงินสบทบประกันสังคม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097841

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการมูลนิธิ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการมูลนิธิ

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 - 55,000 บาท

งานประจำ : 40,000 - 55,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
-งานบริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการสำนักงาน ระดมทุน
-จัดวางระบบองค์กรและฝ่ายงานที่เกิดขึ้นให้มีความมั่นคง
-บริหารจัดการสำนักงานและบุคลากร
-พัฒนาโครงการและติดต่อแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
-เขียนสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการสื่อออนไลน์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097625

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถพยาบาล(Ambulance)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถพยาบาล(Ambulance)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- เตรียมความพร้อมสภาพรถ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน
- เตรียมความพร้อมเส้นทาง/สถานที่รับ - ส่งผู้ป่วย
- บันทึกรายละเอียดการใช้รถฉุกเฉินลงในสมุดรายงาน และขับรถด้วยความสุภาพ
- ให้บริการและรับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ถึงที่หมายโดยปลอดภัย รับ-ส่ง ยา อุปกรณ์ เลือด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097643

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกห้องผ่าตัดและจ่ายกลาง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกห้องผ่าตัดและจ่ายกลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
รับผิดชอบงานบริการ และวางแผนงานในแผนก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097644

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
บริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรรวมถึงวางแผนพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริการที่ดีรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแผนก ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097501

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
สรรหา ติดต่อ สัมภาษณ์และร่วมคัดเลือกผู้สมัครให้ได้ตามความต้องการของและละส่วนงาน
จัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม และสวัสดิการพนักงาน
จัดเก็บข้อมูลการทำงานพนักงาน
จัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097499

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และกิจกรรมใหม่ๆ
- ดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามรายละเอียด รูปแบบและข้อกำหนดที่วางไว้
ตลอดจนควบคุมดูแลและบริหารจัดการงานให้บรรลุตามแผน
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนงาน ในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผน
- สรุปผลการจัดงานหรือกิจกรรม ภายหลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมข้อเสนอแนะ
หรือการแก้ไขปัญหาในการจัดงานครั้งต่อไป
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
- จัดทำข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งภายนอกและภายใน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097500

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ประจำสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ประจำสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- จัดเตรียมเอกสาร และความพร้อมก่อนประชุม
- ร่วมประชุม บันทึกการประชุม และทำสรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร
- ติดตามงานจากการประชุม
- ดูแลระบบเอกสารเข้า - ออก
- ตรวจสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอลงนาม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
- ร่าง และพิมพ์จดหมายโต้ตอบ
- ปฏิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097374

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของโ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของโ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ทำหน้าที่ขับรถตู้ รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097369

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดสปา (Spa Therapist)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานนวดสปา (Spa Therapist)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
นวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมันอโรมา นวดแก้อาการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097375

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าแพทย์
ทำเอกสาร PO ใบสำคัญจ่าย และเช็ค
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 097077

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (หญิง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (หญิง)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-17000

งานประจำ : 15000-17000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ตรวจวิเคราะห์ตามห้องปฏิบัติการ
ทำงานตามระบบคุณภาพ
ออกหน่วยตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096689

ตำแหน่งงานว่างนักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาชุมชน 70 ไร่ (คลองเตย)

ตำแหน่งงานว่างนักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาชุมชน 70 ไร่ (คลองเตย)

งานประจำ : เงินเดือน 11000-12000

งานประจำ : 11000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096688

ตำแหน่งงานว่างนักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาพหลโยธิน

ตำแหน่งงานว่างนักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาพหลโยธิน

งานประจำ : เงินเดือน 11000-12000

งานประจำ : 11000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096687

ตำแหน่งงานว่างMarketing Executive(เจ้าหน้าที่การตลาด)

ตำแหน่งงานว่างMarketing Executive(เจ้าหน้าที่การตลาด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
ดูแลวางแผนในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย หรือตามกำหนดทิศทางที่ให้มาให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งการสร้างให้เป็นที่รู้จัก กระตุ้นยอดขายเชิงการตลาด เช่น Promote , ประชาสัมพันธ์ , Promotion รู้จักสินค้า วิเคราะห์คู่แข่งเชิงการตลาดได้พอประมาณเพื่อสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จักทางการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096863

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แปลเอกสาร ไทย-จีน, จีน-ไทย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แปลเอกสาร ไทย-จีน, จีน-ไทย

งานประจำ : เงินเดือน 8,500 - 12,000 บาท แล้วแต่ป

งานประจำ : 8,500 - 12,000 บาท แล้วแต่ป กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
แปลเอกสาร ไทย-จีน จีน-ไทย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096862

ตำแหน่งงานว่างพูดภาษาจีนกลาง , โต้ตอบจดหมายได้

ตำแหน่งงานว่างพูดภาษาจีนกลาง , โต้ตอบจดหมายได้

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
อ่านภาษาจีนได้ โต้ตอบได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 13 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 095481

ตำแหน่งงานว่างAdministration Officer (สัญญา 4 เดือน) Urgent..!

ตำแหน่งงานว่างAdministration Officer (สัญญา 4 เดือน) Urgent..!

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
รับผิดชอบในงานเอกสารของเเผนก การบันทีกข้อมูล การคีย์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล การทำรายงานข้อมูล การทำเบิกทำจ่ายให้กับแผนก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095451

ตำแหน่งงานว่างนักส่งเสริมสุขภาพเท้า

ตำแหน่งงานว่างนักส่งเสริมสุขภาพเท้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
- ให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพเท้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา