กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 068538

ธุรการ(Admin Officer)

ธุรการ(Admin Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-14,000

งานประจำ : 12,000-14,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง
คีย์บิล/เปิดออเดอร์
จัดแพ็คสินค้า
ตรวจรับสินค้า
เอกสารด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067360

ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ

ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
-งานขอต่อการรับรองระบบคุณภาพ
-การคัดเลือกและนำเสนอสถาบันที่ให้การรับรองระบบ
-ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
-การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
-งาน Management Review
-งานระบบเอกสารและบันทึก
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067361

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสามพราน นครปฐม

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสามพราน นครปฐม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1.รับผิดชอบระบบเครื่องจักรกลต่างๆในโรงงาน
2.รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป
3.รับผิดชอบงาน Preventive MT และลดปัญหา Break down

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067356

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
สามารถบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุง ,วางแผนในการจัดทำ Preventive MT , สามารถทำให้ปัญหา Brake Down ลดลง
• ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
• ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
•ศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067357

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- วางแผนการจ่ายวัตถุดิบและสินค้า
- ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย
- สรุปรายงานการเบิกจ่ายสินค้า
- แก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการจัดเก็บสินค้า
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บของสินค้า
- ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการตรวจนับสต๊อก
- วางแผนการรับสินค้า
- ควบคุมการรับสินค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อมูลการรับ
- การแก้ไขปัญหาการรับสินค้าไม่ตรงตามเอกสาร
- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
- บ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067358

เจ้าหน้าที่ผลิต (Production)

เจ้าหน้าที่ผลิต (Production)

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 14,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- กำหนดเป้าหมาย และแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามที่บริษัทกำหนด
- ปฏิบัติตามระบบของ ISO ในกระบวนการผลิต
- บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมาะสม
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
- ควบคุมการใช้วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนวางแผนการสั่งซื้อให้เหมาะสม และทันตามเวลาที่กำหนด
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนงานที่ตั้งไว้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067359

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- ตรวจสอบ และ ดูแลระบบคุณภาพ
- ตรวจสอบไลน์ผลิต
- ตรวจเช็ค วัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ ก่อนรับเข้า
- ตรวจเช็คสินค้าก่อนปล่อยออก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067352

เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (ประจำโรงงาน)

เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (ประจำโรงงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
-สรรหาว่าจ้าง
-ดูแลเอกสารพนักงานแรงงานต่างด้าว
-ยื่นเอกสารแจ้งพนักงาน เข้า - ออก ประกันสังคม
-แจ้งอยู่ต่อ 90 วัน พนักงานแรงงานต่างด้าว
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067353

เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
-คำนวณวัตถุดิบและส่วนผสม
-จัดทำแผนผลิต
-ทำCheck Sheet สำหรับสินค้าใหม่
-แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบการคีย์ข้อมูล production batch
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067354

Process Engineer

Process Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตรฐานในการทำงานแต่ละขั้นตอน
-ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
-วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตและหาวิธีลดจำนวนของเสียให้น้อยลง
-จัดทำเวลามาตรฐานในการทำงานในแตล่ะขั้นตอนแต่ละแผนก
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067355

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสม สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067350

หัวหน้าส่วน QA, หัวหน้าส่วน QC

หัวหน้าส่วน QA, หัวหน้าส่วน QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
หัวหน้าส่วน QA
- รับผิดชอบการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

หัวหน้าส่วน QC
- รับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067351

หัวหน้าหมวดผลิต/หัวหน้าหมวดคลังสินค้า

หัวหน้าหมวดผลิต/หัวหน้าหมวดคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- รับผิดชอบการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน
- ควบคุมการปฏิบัติงาน
- การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในไลน์ตามที่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าส่วนมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067349

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- ขับรถให้ผู้บริหาร
- ตรวจสภาพทั่วไปของรถยนต์
- ทำความสะอาดรถยนต์
- นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการ
- นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ
- งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067215

พนักงานบัญชี/ตรวจสอบบัญชี

พนักงานบัญชี/ตรวจสอบบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 15000.00 บาท ข

งานประจำ : เริ่มต้น 15000.00 บาท ข กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร
1. ลงบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี อื่น ๆ
2. เตรียมกระดาษทำการสำหรับปิดบัญชี และ ปิดงบการเงิน
3. ทำแบบฟอร์ยื่นภาษีเช่น ภ.ง.ด. 5 ,53 , ภ.พ.30 เป็นต้น

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066944

เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าว (ประจำ สนง.ใหญ่ลาดหญ้า)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าว (ประจำ สนง.ใหญ่ลาดหญ้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบเทียบ
2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ผู้ขายและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดเก็บเอกสารในการจัดซื้อไว้อย่างเป็นระบบ เสาะหา รวบรวมแค็ตตาล็อกและข้อมูลด้านการจัดซื้อสินค้าให้เป็นปัจจุบันเสมอ
5. ติดตามผู้ขายให้ส่งของตามกำหนดเวลาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบสิ่งของให้
6. ลงบันทึกการออกใบสั่งซื้อ ลงบันทึกการซื้อ และการรับสิ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066945

หัวหน้าส่วนขายโมเดิร์นเทรด (ประจำสาขาหนองแขม)

หัวหน้าส่วนขายโมเดิร์นเทรด (ประจำสาขาหนองแขม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1. วางแผนกลยุทธ์ ,วิเคราะห์ ,ตั้งเป้าหมาย และส่งเสริมในการขายโมเดิร์นเทรด
2. กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
3. วางแผน และนำเสนอสินค้าใหม่ เข้าไปยังห้างเพื่อเพิ่มยอดขาย และพื้นที่ในการวางสินค้าในห้างต่างๆ
4. การบริหารทีมขายโมเดิร์นเทรด
5. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066938

พนักงานบัญชี (ชั่วคราว)

พนักงานบัญชี (ชั่วคราว)

งานประจำ : เงินเดือน 340บาท/วัน

งานประจำ : 340บาท/วัน กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1.งานเอกสารบัญชีทั่วไป
2.คีย์ข้อมูลตัวเลขบัญชีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.จัดเก็บ จัดเรียง เอกสาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066939

เจ้าหน้าที่ Food Solution

เจ้าหน้าที่ Food Solution

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
สนับสนุนการขาย การให้ข้อมูลเชิงเทคนิค การแก้ไขปัญหาและการนำเสนอแนวความคิดในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066941

พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น

พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 ขึ้นไป ไม่รวมรา

งานประจำ : 9,500 ขึ้นไป ไม่รวมรา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
ส่วนร้านโตเกียวคิทเช่นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น สินค้าหลักเป็นข้าวหน้าด้ง,ซูชิ ,พิซซ่าญี่ปุ่น เป็นต้น
- เตรียมเครื่องปรุง วัตถุดิบในการปรุงอาหาร
- ประกอบอาหารญี่ปุ่นโดยใช้เตาเทปัง
- ดูแลความสะอาดภายในร้าน
- รับออร์เดอร์ และเก็บเงินลูกค้า
- ดูแลสต๊อกวัตถุดิบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา